Misja i wizja

Polska Unia Seniorów – głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 1. urzeczywistniania zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
 2. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie;
 3. równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego uczestnictwa w rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych;
 4. poprawy jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności i niepełnosprawności;
 5. ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży;
 6. pojednania i pokoju między narodami, wsparcie w tego rodzaju działaniach władz samorządowych, państwowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, szczególnie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 7. wspierania, współpracy i integracji z Europejską Unią Seniorów (EUS);
 8. działania w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji i organizacji wolontariatu.

Polska Unia Seniorów – głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 1. urzeczywistniania zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
 2. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie;
 3. równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego uczestnictwa w rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych;
 4. poprawy jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności i niepełnosprawności;
 5. ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży;
 6. pojednania i pokoju między narodami, wsparcie w tego rodzaju działaniach władz samorządowych, państwowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, szczególnie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 7. wspierania, współpracy i integracji z Europejską Unią Seniorów (EUS);
 8. działania w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji i organizacji wolontariatu.

Polska Unia Seniorów – głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 1. urzeczywistniania zasad uznawania i poszanowania prawa osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym;
 2. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, narodowość, pochodzenie;
 3. równouprawnienia starszych obywateli i ich aktywnego uczestnictwa w rozwoju na szczeblu gminy, województwa, kraju oraz we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, szczególnie z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i instytucjami Unii Europejskiej oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych;
 4. poprawy jakości i warunków życia osób starszych, obniżenia ich zachorowalności i niepełnosprawności;
 5. ochrony rodziny jako najważniejszej komórki państwa oraz dobrego wychowania i wykształcenia dzieci i młodzieży;
 6. pojednania i pokoju między narodami, wsparcie w tego rodzaju działaniach władz samorządowych, państwowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, szczególnie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i instytucji Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 7. wspierania, współpracy i integracji z Europejską Unią Seniorów (EUS);
 8. działania w sferze zadań publicznych obejmująca, stosownie do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania w zakresie:
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocji i organizacji wolontariatu.